Prices / Ceny

Certified translations

 • Certificates / Akty £20-£25
  • birth / urodzenia
  • marriages / małżeństwa
  • adoption / adopcji
  • death / zgonu

 • Certificates/ zaświadczenia £20-£25
  • no legal obstacles / o brak przeszkód do zawarcia małżeństwa
  • insurance history / historia ubezpieczenia
  • criminal record / zaświadczenie o niekaralności
  • gas installation / instalacja gazowa
  • income / przychody
  • benefits etc. / świadczenia itp.
  • oraz wszelkie zaświadczenia i deklaracje z urzędów skarbowych i innych instytucji

 • Diplomas and certificates / dyplomy i świadectwa £ 20- £ 25
  • primary school / szkoła podstawowa
  • vocational school / szkoła zawodowa
  • high school / liceum
  • bachelor’s, master’s degree / licencjackie, magisterskie
  • diploma supplement etc. / suplementy itp.

 • Other / Inne £10-£30
  • payslip / potwierdzenia wypłat przez pracodawcę
  • P45, P60
  • driving license / prawo jazdy
  • insurance policy / ubezpieczenia
  • divorce decree etc. / wyrok rozwodowy itp

Written, uncertified translations Tłumaczenia pisemne, nieuwierzytelnione

Written translations, without the stamp of a sworn translator £15- £30 per standard page, i.e. 1800 characters with spaces.

Tłumaczenia pisemne, bez pieczątki tłumacza przysięgłego £15-£30 za stronę rozliczeniową, tj za 1800 znaków ze spacjami.